לוח 3.5 התנסויות שליליות של המשפחה, ערבים ויהודים, 2015 ,2013 ,2012 ,2003 (באחוזים)