לוח 3.4 אפליה נגד קבוצות בחברה הישראלית, ערבים ויהודים, 2015 (באחוזים)