לוח 3.3 הערכת מדיניות הממשלה כלפי האזרחים הערבים, ערבים ויהודים, 2015 ,2013 ,2012 ,2003 (באחוזים)