לוח ,3.1 הבעיה החשובה ביותר בפניה ניצבת ישראל לטווח הארוך, ערבים ויהודים, 2015 (באחוזים)