לוח 3.2 העדפת מאבק לשוויון אזרחי וחברתי־כלכלי על מאבק לשלום ולשינוי אופי המדינה, ערבים, 2015 ,2013 ,2012 (באחוזים)