תרשים 2.5 מאמינים שאי־אפשר לתת אמון ברוב היהודים/האזרחים הערבים, ערבים ויהודים, 2015-2003 (באחוזים)