לוח 2.27 אי אמון במוסדות המדינה, ערבים ויהודים, 2015-2003 (באחוזים)