לוח 2.26 אי אמון במוסדות ציבוריים מקצועיים, ערבים ויהודים, 2015-2003 (באחוזים)