לוח 2.25 אי אמון אישי, ערבים ויהודים, 2015 ,2013 ,2012 ,2003 (באחוזים)