תרשים 2.4 לא מוכנים שיהיה להם שכן יהודי/ערבי, ערבים ויהודים, 2015 ,2013-2003 (באחוזים)