לוח 2.24 דחיית הצד האחר, ערבים ויהודים, 2015 ,2013 ,2012 ,2003 (באחוזים)