לוח 2.21 הרגשת ריחוק מהיהודים/מהערבים ומהמדינה, ערבים ויהודים, 2015 ,2013 ,2012 ,2003 (באחוזים)