לוח 2.20 הרגשת אי־נוחות במקומות שבהם ערבים ויהודים מזדמנים יחד, ערבים ויהודים, 2015 ,2011 (באחוזים)