תרשים 2.3 סבורים שרוב היהודים/הערבים נוטים להתנהגות אלימה, ערבים ויהודים, 2015-2003 (באחוזים)