לוח 2.18 דימוי היהודי, ערבים, 2015 ,2013 ,2012 ,2003 (באחוזים)