לוח 2.17 חשיפה לערוצי טלוויזיה, ערבים, 2015 ,2013 (באחוזים)