לוח 2.16 שילוב תרבותי קולקטיבי, ערבים ויהודים, 2015 ,2013 ,2012 ,2003 (באחוזים)