לוח 2.15 עמדות בנושאי דת לפי דתיות, יהודים, 2015 (באחוזים)