לוח 2.14 אמונות דתיות לפי דתיות, יהודים, 2015 (באחוזים)