לוח 2.13 שמירת מצוות לפי דתיות, יהודים, 2015 (באחוזים)