לוח 2.12 הגדרה עצמית על שמירת דת, יהודים, ,2003 ,1995 ,1985 ,1980 2015 ,2013 ,2012 (באחוזים)