לוח 2.11 חשיבות של מטרות בחיים, ערבים ויהודים, 2015 (באחוזים)