לוח 2.9 עמדה כלפי התנועה האסלאמית, ערבים, 2015 ,2013 ,2012 ,2003 ,1995 (באחוזים)