לוח 2.8 אמונות ועמדות דתיות, מוסלמים ונוצרים, 2015 (באחוזים)