לוח 2.7 שמירת מצוות, מוסלמים ונוצרים, 2015 (באחוזים)