לוח 2.6 שמירת דת, ערבים, 2015 ,2013 ,2012 ,2003 ,1995 ,1985 ,1980 (באחוזים)