לוח 2.5 ידיעת עברית/ערבית ברמה של ניהול שיחה, ערבים ויהודים, 2015 ,2013 ,2012 ,2003 (באחוזים)