לוח 2.4 חברים מבני אותה דת לפי דת, ערבים ויהודים, 2015 (באחוזים)