לוח 2.3 שילוב חברתי אישי, ערבים ויהודים, 2015 ,2013 ,2012 ,2003 (באחוזים)