תרשים 2.2 מוכנים שערבים יגורו בשכונותיהם, לפי זרם פוליטי, יהודים, 2015 (באחוזים)