תרשים 2.1 מסכימים שערבים יגורו בשכונות יהודיות, ערבים ויהודים, 2015-2003 (באחוזים)