לוח 2.2 רצון של הערבים לשילוב אישי ונכונות אישית של היהודים לשלבם, ערבים ויהודים, 2015-2011 (באחוזים)