תוכן העניינים

לוחות 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . תרשימים 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . תודות 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . פרק ראשון יחסי ערבים יהודים בישראל והמדד . 19 . . . . . . . . . . . פרק שני הפרדה , דימוי האחר , ניכור , אי אמון 57 . . . . . . . . . . . פרק שלישי קיפוח , איומים , זיכרון קיבוצי 93 . . . . . . . . . . . . . . פרק רביעי לגיטימציה של דו קיום 123 . . . . . . . . . . . . . . . . . פרק חמישי סכסוכים באזור , השתלבות באזור , זהות 147 . . . . . . . . . . פרק שישי הנהגת המיעוט , אוטונומיה , אמצעי מאבק . 185 . . . . . . . . פרק שביעי אפשרויות שינוי , הערכת מצב היחסים . 209 . . . . . . . . . . פרק שמיני מנבאים . 235 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . פרק תשיעי מגמות שינוי 243 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . פרק עשירי ממצאים עיקריים ומסקנות 273 . . . . . . . . . . . . . . . . ביבליוגרפיה נבחרת 301 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . סקר ערבים 309 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2015 סקר ...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ