איור...10מגוון.אינטראקציות.המורה.והדילמות.האתיות.הנגזרות