איור...8אי.התלות.בין.התנהגות.אזרחית.לבין.התנהגות.בלתי.נאותה