איור..:.5מודל.הקשרים.שבין.תפיסת.אקלים.אתי."פורמלי".לבין.תדירות.היעדרות,.בתיווך.המחויבות.הרגשית,.עבור. נשים.(מבוסס על *p<.05, ***p<.0001.(Shapira-Lishchinsky.& Rosenblatt, 2010