איור..:1הקשרים.הפנימיים.שנמצאו.בין.משתני.הנסיגה.(בהתבסס.על.שפירא־לשצ'ינסקי,.2005)