איור .19 התפלגות מספר המכוניות הכולל במדגם של 24 משפחות