לוח .2 הממוצע, השונות וסטיית התקן של ממוצע מדגם בן n תצפיות