איור .15 תיקון רציפות: באפור ההסתברות המקורבת עבור )P)X ≤ 3