איור .13 משתנה נורמלי – שטחים סימטריים סביב הממוצע