איור .11 עקומה נורמלית של ציוני מבחן פסיכומטרי (= 500 • ו- σ = 100) עם ציוני התקן המתאימים (סקלה תחתונה)