איור .10 הסימטריה של ערכי החלוקה בהתפלגות נורמלית סטנדרטית