איור .9 הסימטריה של ההתפלגות הנורמלית סטנדרטית סביב 0