איור .7 חישוב השטח מימין ל-z (אפור) בעזרת לוח נורמלי סטנדרטי