לוח .1 חלק מלוח ההתפלגות הנורמלית סטנדרטית – ערכי ) •)z(הלוח המלא בנספח א, עמ' 155-6)