איור .9 הסתברות מאורע זנב בהתפלגות בינומית (דוגמה 8) כסכום שטחי המלבנים הכלולים בו