איור .8 עץ הסתברות לדוגמה ,8 בעיגול מסלולים המסתיימים ב-x =1