איור .7 הסתברות "מאורע זנב" כסכום שטחי המלבנים הכלולים בו