איור .3 ההסתברות המותנית שווה להסתברות החלק המשובץ מתוך כלל החלק המקווקו = B '•